Strange Ways AB värnar om din personliga integritet. Det här betyder bland annat:

• att vi endast samlar in personuppgifter som är nödvändiga för vår verksamhet,
• att vi särskilt undviker att lagra känslig information,
• att vi raderar personuppgifter när de inte längre behövs,
• att vi skyddar personuppgifter från att utnyttjas av obehöriga,
• att vi håller dig informerad om vart du kan vända dig med frågor eller önskemål.

1. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk levande person. Exempel på detta är alltifrån personnummer till e-postadresser, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

2. Vad är en ”behandling” av en personuppgift?

Begreppet ”behandling” är brett och omfattar det mesta man kan göra med en personuppgift. Allt från insamling och lagring till ändring, användning eller radering utgör ”behandling”.

3. Hur och varför samlar vi in personuppgifter om dig?

Uppgifter som du själv lämnar till oss
Vi samlar in och behandlar personuppgifter (namn, titel, e-postadress och telefonnummer) för kontaktpersoner hos befintliga och potentiella kunder, samarbetspartners och leverantörer. Vi behöver dessa personuppgifter för att kunna:
• kommunicera kring gemensamma pågående och planerade projekt,
• lämna information och marknadsföra varor och tjänster som du kan vara intresserad av,
• förbättra våra tjänster och varor, exempelvis genom att undersöka och utvärdera kundnöjdheten eller marknaden,
• spara information som vi enligt bokföringslagen är skyldiga att tillhandahålla om vår verksamhet.

4. Vad har vi för laglig grund för att behandla dina personuppgifter?

För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta. Strange Ways behandlar personuppgifter på följande grunder:
• då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig – t.ex. för att tillhandahålla eller administrera en tjänst du köpt ,
• då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex. bokföringsskyldighet,
• då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter t.ex. för att kunna besvara förfrågningar om våra tjänster eller kommunicera med dig om tjänster som du tidigare köpt,
• då personuppgiftsbehandlingen är tillåten på grund av att du har lämnat ditt samtycke till den.

5. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Bara så länge som det är nödvändigt. Exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig eller så länge lagen föreskriver att vi ska spara en handling. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för det ändamål som de har samlats in för.

6. Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag och leverantörer som tillhandahåller tjänster inom exempelvis bokföring, revision och IT-system. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

Vi kan även komma att dela personuppgifter som är nödvändiga för att tillvarata Strange Ways rättsliga intressen. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsföreskrift, exempelvis om vi är tvungna att lämna ut uppgifter till Skatteverket av bokföringsskäl.

7. Var behandlas dina uppgifter?

Dina personuppgifter behandlas i första hand inom EU. Innan vi eventuellt väljer att anlita leverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför EU och EES kommer vi att kräva garantier om att uppgifterna skyddas i enlighet med gällande dataskyddsregler.

8. Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Här nedan ser du några exempel på vad du har rätt att be oss om. Läs gärna mer på Datainspektionens webbplats.
• du har rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag,
• du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som du lämnat,
• om du har samtyckt till en registrering (exempelvis genom att prenumerera på ett nyhetsbrev) kan du när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling.,
• du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i det aktuella utskicket eller kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan),
• du har ibland rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

9. Kontakta oss gärna

Strange Ways AB, org. nr 556500-6482, Hallvägen 16, 121 62 Johanneshov, har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta oss på info@strangeways.se eller 08-781 86 30 om du vill veta mer eller framföra klagomål. Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål så kan du vända dig till behörig tillsynsmyndighet, för närvarande Datainspektionen.